Eigendomsvoorbehoud geen accessoir recht

Eigendomsvoorbehoud geen accessoir recht.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:11227

In de praktijk behouden leveranciers de eigendom voor totdat de koopsom voor de geleverde goederen is betaald (er zijn de nodige varianten). Dit is een overdracht onder opschortende voorwaarde (art. 3:92 Burgerlijk Wetboek). Eerst na betaling van de koopsom wordt de koper volledig eigenaar van de goederen.

In dit geval heeft Euretco (franchisegever) de vordering van de leverancier op de franchisenemer betaald. Euretco is met de betaling gesubrogeerd in de rechten van de leverancier. De franchisenemer ging failliet. Euretco vorderde de goederen op bij de curator van de franchisenemer en stelde dat het eigendomsvoorbehoud van de leverancier door de subrogatie is overgegaan naar Euretco.

De curator betwist dat Euretco een beroep op een eigendomsvoorbehoud toekomt. Door de betaling door Euretco aan de leverancier is de vordering voldaan en is de franchisenemer volledig eigenaar geworden. Op dat moment is het eigendomsvoorbehoud komen te vervallen en de leverancier kon niet meer rechten overdragen aan Euretco dan zijzelf had.

De rechtbank oordeelt dat een eigendomsvoorbehoud niet kan worden beschouwd als een accessoir recht dat automatisch mee overgaat naar degene die de vordering door subrogatie heeft verkregen. Partijen kunnen hier wel andere afspraken over maken. De rechtbank verwijst naar HR 18 februari 1994, NJ 1994, 462.

Bij een verlengd eigendomsvoorbehoud is de voorwaardelijke overdracht afhankelijk gesteld van meer voorwaarden dan enkel de voldoening van de koopsom voor de geleverde goederen. Dit kan betekenen dat het eigendomsvoorbehoud ook na betaling van de koopsom in stand blijft en dit recht kan vervolgens overgedragen worden. Voor de overdracht van het eigendomsvoorbehoud moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten van overdracht. In dit geval werden de goederen niet fysiek door de leverancier aan Euretco overgedragen. De goederen waren en bleven in bezit van de franchisenemer. Dit is een zogenaamde levering door traditio longa manu (art. 3:115c Burgerlijk Wetboek). Daarvoor is een tweezijdige verklaring van de leverancier en Euretco vereist waaruit de overdracht volgt en de franchisnemer moet de overdracht erkennen.

Dus franchisegevers check uw documentatie!

Tip: een voorbehouden pandrecht (= accessoir recht) kan uitkomst bieden. Meer weten?

mr. Arjen Zeilstra